La importància de la nova legislació sobre el radó en llocs de treball al Maresme

El radó és un gas incolor, inodor i insípid que es troba a la natura i es pot acumular en espais tancats, especialment en aquells que no compten amb una ventilació adequada. La seva exposició perllongada augmenta el risc de desenvolupar càncer de pulmó, per la qual cosa la seva presència al lloc de treball és motiu de preocupació.

Recentment, s’ha aprovat una nova legislació que pretén garantir la seguretat dels treballadors en relació amb el radó.

Es tracta del Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants, aprovat pel Reial Decret 1029/2022, de 20 de desembre.

S’hi dona resposta a la possible presència de gas radó en recintes tancats, ubicats en planta sota rasant o planta baixa.

Què és el radó?

El radó és un gas radioactiu que es produeix de forma natural en la descomposició de l’urani present a terra ia les roques. El radó es filtra per esquerdes i fissures del terra o dels fonaments i es pot acumular en espais tancats com cases, edificis i altres llocs de treball. L’exposició perllongada al radó augmenta el risc de desenvolupar càncer de pulmó.

Per què és important la nova legislació sobre el radó al Maresme?

La comarca del Maresme és la comarca catalana amb més potencial de gas radó, al mateix nivell que les ja conegudes zones de Castella i Lleó, Extremadura, Comunitat de Madrid i Galícia (en la seva pràctica totalitat) on la presència d’urani a les roques és superior a la resta d’Espanya.

El Consell de Seguretat Nuclear té aquest mapa sobre el radó a Espanya amb les zones d’actuació prioritària respecte a la presència de gas radó.

El mapa ampliat per a Catalunya mostra tota l’afectació al Maresme, on hi ha els percentils més alts de tota la Comunitat, referits a nivells superiors a 400 Bq/m3.

Pel que fa a tot el territori català el radó afecta el 16% del mateix.

Quins són els límits d’exposició al radó?

La nova legislació estableix un límit d’exposició al radó de 300 bequerels per metre cúbic (Bq/m3) al lloc de treball. És un nivell de referència. Aquest nivell es basa en les recomanacions de la Unió Europea, la qual estableix que els països membres poden adoptar el seu propi nivell però sense passar de 300 Bq/m3, tenint en compte que “els descobriments epidemiològics recents dels estudis residencials demostren que existeix un major risc estadísticament significatiu de patir càncer de pulmó derivat de l’exposició prolongada al radó en recintes tancats a nivells de l’ordre de 100 Bq/m3.” (considerant núm. 22 de la Directiva DIRECTIVA 2013/59/EURATOM)

Què han de fer les empreses per complir la nova legislació sobre el radó?

Les empreses han de complir una sèrie d’obligacions per garantir la seguretat dels treballadors en relació amb el radó. En primer lloc, “hauran d’estimar la mitjana anual de concentració de radó en aire a totes les zones del lloc de treball on els treballadors hagin de romandre o a les quals puguin accedir per raó de la seva feina, excloses les zones a l’aire lliure” (article 75.1 del Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre) han de realitzar mesuraments i avaluacions periòdiques de la qualitat de l’aire al lloc de treball. Si es detecta una concentració de radó superior al límit segur d’exposició, l’empresa ha de prendre mesures per reduir l’exposició al gas.

Entre les mesures que poden prendre les empreses per reduir l’exposició al radó s’inclouen la millora de la ventilació del lloc de treball, el segellat d’esquerdes i forats a les parets i el terra, i la instal·lació de sistemes d’extracció d’aire.

Què passa si les empreses no compleixen la nova legislació sobre el radó?

Les empreses que no compleixin la nova legislació sobre el radó poden enfrontar-se a sancions i multes econòmiques. A més, l’exposició al radó pot representar un risc per a la salut dels treballadors i pot donar lloc a demandes per lesions i malalties relacionades amb la feina.

La nova legislació serà de compliment obligat a partir del 20 de juny de 2024

Què poden fer els treballadors per protegir-se del radó al lloc de treball?

Els treballadors poden prendre algunes mesures per protegir-se del radó al lloc de treball. En primer lloc, és important que els treballadors estiguin informats sobre els riscos del radó i la importància de la nova legislació sobre el tema. A més, els treballadors poden preguntar als seus ocupadors sobre les mesures que estan prenent per garantir la seguretat en relació amb el radó al lloc de treball.

També podeu assegurar-vos que el lloc de treball estigui ben ventilat.

Com afecta l’exposició al radó la salut dels treballadors?

L’exposició perllongada al radó pot augmentar el risc de desenvolupar càncer de pulmó. El radó és la segona causa principal de càncer de pulmó després del tabac, i s’estima que el radó és responsable del voltant del 10% de tots els casos de càncer de pulmó.